KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ORAL-B UYGULAMASI KULLANICISI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. (“P&G” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://privacypolicy.pg.com/tr-TR/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takip etmek ve yönetmek,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarını yürütmek,
 • Doğrudan hedefleme içermeyen genel nitelikli pazarlama faaliyetlerimizi gerçekleştirmek.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizi almak, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verileri genel zamanaşımı süresince saklamak.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi vermek,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğu sağlama,
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmeleri yapmak ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak ile bu çerçevede gerekli işlemleri gerçekleştirmek.

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak;

 • Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi.
 • Kimlik, iletişim ve pazarlama verilerinizin paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize kutlama, reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında toplanan kişisel verileriniz, meşru menfaatimiz kapsamında hizmet aldığımız tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına yönelik kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda Uygulama’nın işleticisi The Procter and Gamble Company ("P&G Amerika”) kanalı ile, Uygulama üzerinden, elektronik posta ve/veya telefon kanalları ile toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.